header-top

Online Payment App

Uslovi korištenja


1. OPŠTE ODREDBE

Ovim Uslovima korištenja OPA (u daljem tekstu: Uslovi), uređuje se pružanje/korištenje OPA rješenja između ESP BH d.o.o. (u daljem tekstu: ESP BH), kao pružaoca OPA rješenja, sa jedne strane, i korisnika OPA rješenja (u daljem tekstu: Korisnik) sa druge strane.

Korisnik može postati svako punoljetno, domaće ili strano fizičko lice, koje popuni i potpiše Pristupnicu i koje ima otvoren Račun u Partner banci.

ESP BH omogućava svim zainteresovanim Korisnicima korištenje OPA pridržavajući se principa transparentnosti, objektivnosti i nediskriminacije.

ESP BH se obavezuje u pružanju OPA na primjenu aktualnih tehničkih i sigurnosnih standarda, u cilju maksimalne zaštite Korisnika, njegovih podataka i poslovnog interesa.

ESP BH se obavezuje da će o svim izmjenama OPA koje mogu uticati na sigurnost, korisničko iskustvo i način korištenja OPA, blagovremeno obavijestiti Korisnika.

ESP BH će preuzete obaveze obavljati sa pažnjom dobrog privrednika.

U slučaju nastupanja eventualnih smetnji u korištenju OPA, ESP BH se obavezuje odmah pristupiti aktivnostima na otklanjanju smetnji.

2. ZNAČENJE POJMOVA I SKRAĆENICA

Pojmovi koji se koriste u ovim Uslovima imaju slijedeće značenje:

 1. ESP BH – ESP BH d.o.o.;
 2. Partner banka – Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina;
 3. OPA – tehnološko rješenje/ platforma koja sadrži OPA mobilnu aplikaciju pomoću koje Korisnici vrše plaćanja usluga i roba iz ponude Trgovaca /Izdavatelja računa terećenjem Računa Korisnika u Partner banci;
 4. Korisnik - fizička osoba koja stupa u poslovni odnos sa ESP BH radi korištenja OPA i vlasnik Računa, odnosno domaće ili strano fizičko lice koje ima otvoren Račun u Partner banci i koje je korisnik mobilnih usluga telekom operatora iz Bosne i Hercegovine;
 5. Trgovac – pravno lice koje omogućava plaćanje usluga i roba iz vlastite ponude Korisnicima putem korištenja OPA;
 6. Izdavatelj računa – pravno lice koje izdaje račune na mjesečnom nivou za komunalne, telekomukacisjke i dr. usluge;
 7. Identifikacijski elementi - elementi koji omogućavaju pristup OPA i korištenje aplikacije;
 8. Aktivacijski kôd - identifikacijski kôd dodijeljen Korisniku od strane ESP BH za prvi pristup aplikaciji;
 9. PIN (Lični identifikacijski broj) - šifra za autentifikaciju poznata samo Korisniku pomoću kojeg se osigurava zaštita od neovlaštenog korištenja OPA;
 10. Račun - tekući račun Korisnika otvoren u Partner banci;
 11. Pristupnica – Pristupnica za korištenje OPA je zahtjev za otvaranje i aktiviranje OPA usluge, koja zajedno sa Uslovima ima karakter Ugovora o pružanju/korištenju OPA;
 12. Platni nalog – nalog koji Korisnik šalje putem OPA-a skeniranjem QR koda sa računa izdatog od strane Trgovca, na osnovu kojeg se vrši prenos sredstava sa Korisničkog računa na račun Trgovca i pružaoca komunalnih usluga;
 13. CRM – sistem komunikacije i analize obavljenih transakcija Korisnika putem OPA s ciljem poboljšanja zadovoljstva i zadržavanja Korisnika.

3. OPŠTE ODREDBE

Proces između Korisnika i ESP BH, te Partner banke u vezi sa ugovaranjem pružanja/korištenja OPA započinje aktivacijom OPA aplikacije.

OPA aplikacija je inovativna mobilna aplikacija koja je dostupna na App Store-a (za korisnike sa iOS operativnim sistemom) ili Play Store-a (za korisnike sa Android operativnim sistemom).

Nakon instalacije OPA aplikacije na mobilnom uređaju, Korisnik unosi mobilni broj telefona na kojem je OPA instalirana.

Promjena broja mobilnog telefona zahtjeva ponovnu registraciju Korisnika, dok promjena uređaja uz zadržavanje postojećeg mobilnog broja zahtjeva ponovnu instalaciju i pokretanje aplikacije.

Nakon unosa broja telefona u OPA, Korisnik prima SMS poruku sa Aktivacijski kôdom koji se učitava u OPA, nakon čega Korisnik postavlja vlastiti PIN i vrši potvrdu istog.

Po unesenom PIN-u, Korisnik pristupa registraciji gdje skeniranjem lične karte, omogućava da aplikacija automatski prepozna registracijske podatke, dok Korisnik vrši unos Jedinstvenog matičnog broja (JMBG) i drugih podataka (e-mail i sl.) u svrhu povezivanja/otvaranja računa u Partner banci.

Korisnik je obavezan i odgovoran za pravilno, potpuno i tačno unošenje podataka prilikom registracije. U cilju dokazivanja identiteta i/ili statusa korisnika koji potpisuje Pristupnicu vrši se identifikacija Korisnika.

Okončanje registracije OPA:

 1. Za Korisnike koji imaju otvoren račun u Partner banci, fizičko potpisivanje Pristupnice i davanje saglasnosti za povezivanje Računa iz Partner banke sa OPA, u poslovnicama Banke ili za to naznačenim mjestima.
 2. Za Korisnike koji nemaju otvoren Račun u Partner banci ili žele otvoriti novi račun za potrebe OPA, fizičko potpisivanje Pristupnice i otvaranje Računa u Partner banci i davanje saglasnosti za povezivanje Računa iz Partner banke sa OPA, u poslovnicama Banke.

Partner banka realizuju zahtjev korisnika prvi radni dan po prijemu zahtjeva.

Okončanjem registracije OPA, Korisniku se otvara mogućnost aktivnog korištenja i obavljanja plaćanja roba i usluga putem OPA. Potpisivanjem Pristupnice zasniva se ugovorni odnos na neodređeno vrijeme između Korisnika i ESP BH o pružanju/korištenju OPA.

4. KORIŠTENJE OPA

Za pravilno i potpuno korištenje svih pogodnosti OPA, Korisnik je obavezan preuzeti najnoviju verziju OPA sa Play Store-a ili App Store.

Korisnik je dužan osigurati minimalne tehničke preduslove za pristup internetu, te pametni mobilni uređaj. Pristup internetu za korištenje OPA obezbjeđuje Korisnik o vlastitom trošku. Korisnik ima mogućnost aktiviranja i korištenja OPA za ovlaštene osobe ili korištenje na više mobilnih uređaja, povezanih na jedan Račun u Partner banci, gdje se na takvo korištenje u potpunosti primjenjuju Uslovi uz postavke definisane OPA aplikacijom.

ESP BH zadržava pravo ograničavanja visine i broja transakcija koje se mogu obavljati putem OPA na jednom Računu u Partner banci. Ukoliko ESP BH ograniči visinu i broj transakcija iz ovog stava, ESP BH će putem OPA obavijestiti Korisnika o navedenom.

Korisnik prilikom plaćanja putem OPA upotrebom mobilnog uređaja skenira QR kod sa računa izdatog od strane Trgovca, na osnovu čega se vrši iniciranje prenosa sredstava sa Računa na račun Trgovca i kompletira proces plaćanja u okviru Partner Banke.

Korisnik putem OPA može inicirati plaćanje računa izdatih od strane Izdavatelja računa odobravanje elektronske uplatnice u samoj OPA aplikaciji i prenosom sredstava na račun Izdavatelja računa putem Partner banke.

Korisnik putem OPA može izvršiti nadopunu prepaid računa korisnika usluga telekom operatora koji su u svojstvu Trgovca zaključili ugovor sa ESP BH. OPA omogućava iniciranje prenosa novčanih sredstava između samih Korisnika OPA aplikacije, a izvršenje prenosa realizuje putem i/ili od strane Partner banke. Korisnik se obavezuje da će plaćanje vršiti u visini raspoloživih sredstava na Računu, u skladu sa važećim ugovorima zaključenim sa Partner bankom i važećim zakonskim propisima. Obaveza i odgovornost korisnika je pravilan i potpun unos podataka.

ESP BH i Partner banka ne odgovaraju za realizaciju pogrešno kreiranih i emitovanih naloga od strane Korisnika, kao ni za transakcije koje Korisnik obavi protivno izričitim zabranama, važećim zakonskim propisima i sl. Nalog iniciran putem OPA će biti izvršen od strane Partner banke u rokovima i na način koji je propisala Centralna banka BiH.

Nalog iniciran putem OPA je izvršen kada mu Partner banka dodijeli status „obrađen”. Prenosi na račune drugih Korisnika fizičkih lica u Partner banci će biti izvršeno isti radni dan, dok prenosi na račune pravnih lica Korisnika OPA koji se nalaze u Partner Banci zaprimljenih od 08:00 do 16:00 će biti izvršeni isti radni dan, a nalozi inicirani nakon navedenog vremena će biti obrađeni naredni radni dan. U slučaju da nalog nije moguće izvršiti dodjeljuje mu se status „odbijen/vraćen”.

5. NAKNADA ZA USLUGE

Download aplikacije, prijenos sredstava između korisnika, te plaćanje kod trgovaca koji koriste OPA sistem je besplatno za fizička lica.

Plaćanje usluga pruženih od strane izdavatelja komunalnih računa (eUpaltnica) obračunava se u skladu sa uslovima korištenja Računa u Partner banci, i u skladu sa važećim tarifnikom naknada ESP BH d.o.o.

6. OBAVEZA ČUVANJA TAJNOSTI IDENTIFIKACIJSKIH I LIČNIH PODATAKA

Korisnik je obavezan držati u strogoj tajnosti i čuvati sa dužnom pažnjom, pogotovo od neovlaštenog pristupa, sve identifikacijske oznake iz ugovornog odnosa sa ESP BH (mobilni uređaj, pristup OPA aplikaciji, PIN, i sl.).

Korisnik usluga odgovarat će za svu štetu nastalu zbog neprikladnog čuvanja, zloupotrebe, odnosno neovlaštene upotrebe OPA aplikacije, identifikacijskih oznaka, osim u slučajevima krađe/nestanka i pod uslovom da je ESP BH primio prijavu slučaja.

Zaposlenicima ESP BH ni u kojem slučaju, a pogotovo ne putem e-maila, nisu dopuštene aktivnosti u cilju spoznaje vrijednosti PIN-a i identifikacionih podataka. U tom smislu, svako traženje vrijednosti PIN-a i identifikacionih podataka putem e-maila od trećih lica koja se identifikuju kao ESP BH, Korisnik mora prepoznati kao zloupotrebu. Korisnik snosi odgovornost za pravilno korištenje identifikacionih sredstava i OPA aplikacije.

Korisnik snosi svu štetu koja nastane kao posljedica gubitka, krađe, neovlaštenog i neodgovornog korištenja Identifikacijskih elemenata i OPA aplikacije, te zloupotrebe u vlastitom okruženju ili bilo kojeg drugog nepridržavanja Uslova, te na osnovu toga poslatih platnih naloga koje je Partner banka izvršila.

U slučaju gubitka, krađe ili sumnje na zloupotrebu nekog od navedenih Identifikacijskih elemenata ili OPA aplikacije, Korisnik je dužan odmah obavijestiti ESP BH pozivom na broj 033 754 401 (iz inostranstva: +38733754401) ili e-mail adresu: podrska@opa.ba kako bi se izvršila blokada daljeg korištenja OPA.

ESP BH primjenjuju tehničke, organizacione i kadrovske mjere zaštite podataka Korisnika.

7. PODACI O KORISNIKU I DIREKTNI MARKETING

Korisnik je dužan odmah obavijestiti ESP BH o svim promjenama podataka koji su od važnosti za korištenje OPA, a ukoliko to ne učini, valjanim će se smatrati posljednji relevantni podaci o kojima ESP BH vodi evidenciju. ESP BH ne može biti pozvan na odgovornost za štetu koja bi Korisniku mogla nastati zbog toga što Korisnik nije odmah obavijestio ESP BH o promjeni podataka koji su od važnosti za korištenje OPA.

ESP BH se obavezuje da će Korisnikove lične podatke prikupljati, obrađivati i čuvati u skladu sa saglasnošću koju Korisnik potpisuje u okviru Pristupnice, odnosno u skladu za važećim propisima koji se odnose na zaštitu ličnih podataka.

ESP BH obrađuje Pristupnicu u skladu sa Uslovima i važećim zakonskim propisima vezanim za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i podzakonskim aktima. Korisnik je saglasan da za potrebe direktnog marketinga ESP BH ima pravo upotrebe Korisničkih podataka, kao i uvida u obavljene transakcije Korisnika putem OPA, u cilju ostvarivanja CRM-a.

8. PODRŠKA KORISNICIMA

Podrška korisnicima podrazumijeva informisanje Korisnika, rješavanje zahtjeva, žalbi i podršku pri uspostavljanju i korištenju OPA.

Radno vrijeme Kontakt centra zaduženog za podršku i informisanje Korisnika je 24 sata dnevno 7 dana u sedmici.

Podrška korisnicima se pruža putem Kontakt centra, www.opa.ba kao zvanične web stranice, e-maila, pošte ili na drugi način.

Korisnici mogu iz BiH pozvati info telefon: 033 754 401. Iz inostranstva mogu pozvati info broj: +38733754401 koji se naplaćuju u skladu sa tarifama telekom operatora čiju uslugu koristi.

Korisnik je izričito saglasan da njegovi razgovori sa Kontakt centrom mogu biti snimljeni i to u svrhu internog praćenja pružanja OPA prema Korisnicima i poboljšanja kvaliteta, za potrebe rješavanja prigovora, te kao dokaz u slučaju sudskih i drugih postupaka u vezi sa pružanjem OPA. Korisnik će o snimanju razgovora biti upoznat u najavnoj poruci prilikom pozivanja Kontakt centra.

9. ZLOUPOTREBA OPA

Pod zloupotrebom OPA podrazumijeva se neovlašteno i nenamjensko korištenje u smislu pozitivnih zakonskih i drugih propisa iz ove oblasti, korištenje usluga u okviru OPA suprotno utvrđenim pravilima korištenja, cilju ili namjeni radi kojih se korištenje OPA ugovara, kao i suprotno načelu savjesnosti i poštenja i pravilima etike.

Korisniku se izričito zabranjuje bilo kakvo kopiranje, dijeljenje i/ili umnožavanje OPA, korištenje OPA na način kojim se krše domaći i/ili međunarodni zakoni i na bilo koji drugi štetan i nezakonit način; lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge fizičke osobe; objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja Korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane; svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme.

Imajući u vidu kompleksnost tehnologija koje podržavaju pružanje OPA, ESP BH zadržava pravo da primijeni sankcije privremenog/trajnog isključenja i kada to nije eksplicitno ustanovljeno kao pravna osnova u Uslovima, uvijek kada utvrdi postojanje zloupotrebe ili osnovane sumnje da je zloupotreba izvršena ili pokušana.

Kоrisnik је isklјučivо оdgоvоrаn pо svаkоm оsnоvu i dužаn је dа nаdоknаdi štеtu ESP BH nаstаlu nеpоštivаnjеm оdrеdbi Uslova. ESP BH niје оdgоvоrаn zа štеtu kојu Kоrisnik, nеpоštivаnjеm оdrеdbi оvog člana, učini trеćim licimа.

10. PODNOŠENJE PRIGOVORA/REKLAMACIJA I RJEŠAVANJE SPOROVA

Korisnici će putem OPA biti informirani o svim tehničkim poteškoćama i eventualnim smetnjama u radu.

Korisnik OPA-a dostavlja reklamacije pozivom na broj: 033 754 401 ili elektronski putem email adrese: podrska@opa.ba ili poštom na adresu ESP BH.

Rok za rješavanje reklamacije odnosno žalbe je petnaest dana od dana prijema.

Izuzetno, kada rješavanje reklamacije odnosno žalbe zahtjeva složenije provjere, rok utvrđen u prethodnom stavu se može produžiti do trideset dana od dana prijema.

Na sve odnose koji nisu regulisani Uslovima primjenjuju se propisi koji su mjerodavni u Bosni i Hercegovini.

Svi eventualni sporovi između ESP BH i Korisnika po pitanju korištenja OPA će se nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko navedeno nije moguće, za rješavanje spora nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

11. OTKAZ KORIŠTENJA OPA

U slučaju kada Korisnik želi otkazati dalje korištenje Usluge, dovoljno je da putem aplikacije OPA odabere mogućnost deaktiviranja profila. Nakon deaktivacije profila, a u slučaju da korisnik ponovo želi koristiti OPA, biti će potrebno da ponovo izvrši registraciju. Korisniku ostaje i dalje otvoren Račun u Partner banci, za čije otkazivanje je neophodan odlazak u jednu od poslovnica Partner banke i zatvaranje Računa.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

Uslovi su sastavni dio Pristupnice, a Korisnik prihvata Uslove danom potpisivanja Pristupnice.

ESP BH zadržava pravo izmjene Uslova u toku trajanja ugovornog odnosa sa Korisnikom, u skladu sa zakonskim propisima.

ESP BH će na internet stranici www.opa.ba osigurati Korisniku upoznavanje sa izmjenama Uslova i na zahtjev dostaviti iste Korisniku, bilo u pisanom ili elektronskom obliku.

Izmijenjeni Uslovi će biti dostupni 15 dana prije nego isti stupe na snagu, te ukoliko Korisnik u roku od 15 dana od dana objavljenih izmjena Uslova ne otkaže ugovor, smatrati će se da je iste prihvatio.

Uslovi stupaju od dana objave na zvaničnoj internet stranici www.opa.ba.